English-Polish Attunement Guide

Standard

A brief quest into the metaphysical consonance of language.

Introduction

By this work I am beginning to experience a new satisfaction from being able to playfully shape new structures of language which express a more precise meaning: words contain worlds. Conscious incantation of words has a healing effect.

With a certain attunement I compare the inner meaning of words which I can experience in two languages. Polish and English both have subtly differentiated psychological meta-structures. On the basis of introspective comparisons I feel it is possible to measure the sources of misunderstanding within these languages, at least on a surface level.

I believe the polish culture is lacking in words that express direct personal metaphysical experiences and that is the reason I started to work on this bilingual exploration. It is a working draft. I have made a few discoveries worth sharing. At the very least, such a reference guide can be useful in the journey from ignorance to understanding.

By mapping out and identifying significant words which are based on direct personal experience, I can create the following categories:

The universe and creation. Existance: beings, their aggregations and abilities: mind, body, feeling, spirit. Experience: quality. Substance: state, technology. Measure: time, space.

b6281f5c-7c68-4c68-a4a3-54d39f049896

A Brief Summary

As a playful example – here is what I find to be a psychological difference between the polish words which are ascribed to happiness and luck: Szczęście (luck) i radość (happiness) nie są tym samym chociaż w polskim języku używa się słowa szczęście aby określić radość. Nie jest potrzebne szczęście do radości, chociaż akurat w Polsce takie jest nieszczęście.

Dlaczego warto podejmować takie prace badawcze? Gdzieśtam kiedyś znalazła mnie następująca treść z ocalałego kawałka marmuru, treść mówiąca o świętych impulsach istnieniowych zwanych “Wiarą”, “Miłością” i “Nadzieją”:

Wiara świadomości to wolność.
Wiara uczucia to słabość.
Wiara ciała to głupota.

Miłość świadomości wywołuje w odpowiedzi to samo.
Miłość uczucia wywołuje przeciwieństwo.
Miłość ciała zależy tylko od typu i biegunowości.

Nadzieja świadomości to śiła.
Nadzieja uczucia to niewola.
Nadzieja ciała to choroba.

As this is an ongoing research and learning process, I am not going to explain any more at this time. The next selections are examples of the kind of sourcing I am undertaking. For some words I am presently unable to find corresponding equivalents. Some words are being incorrectly used in popular polish culture. Some words obscure existing appropriate words. In my opinion, negligence of one’s own language runs at the peril of an entire culture.

A selection of words

The following is taken from the work in progress which is available for comments within this live Google Document:

https://docs.google.com/document/d/1EYUcy0RRkm1fgsyfYxV4Q4stqZyiEeKrcj6KsmR9R3E/edit?usp=sharing

revelation		objawienie	rewelacja
disclosure		ujawnienie
appearance		zjawienie	pojawienie
apparition		zjawa
manifestation		przejaw	przejawienie	stworzenie	
light 			jaw
self			jaźń		ja	ego
subconsciousness	podświadomość
consciousness		świadomość	jaw	jaźń	przytomność
conscious		przytomny	świadom
conscience		sumień
remorse of conscience	wyrzuty sumienia
unconscious		nieprzytomny
unconsciousness	    nieświadomość (czyli podświadomość)
realize			uświadomić
awareness		postrzeganie
[perceive		postrzec]
notice			dostrzec
aware			postrzegający		świadomy
perception		spostrzeganie		uświadomić sobie
precognition		przeczucie		przedwiedza	jasnowidz
cognition		poznawanie
recognition		rozpoznawanie	rozpoznanie
attention		uwaga
observation		obserwacja		spostrzeżenie	przyglądanie	przestrzeganie
(observe yourself	strzeż się)
contemplation		rozważanie		przypatrywanie się		rozmyślanie
introspection		wgląd 			introspekcja
insight			wgląd
meditation	                meditation

equanimity		spokój umysłu
equanimous		zrównoważony umysłowo

detachement		bezstronność		oderwanie
impartiality		bezstronność		objektywność		neutralność
partial			stronniczy		częściowy

mental contents	    treść psychiczna
mentation		mentacja
mentality		psychika

psychic		    wiedźma	jasnowidz	czarownica	metapsychik
seer			jasnowidz	prorok
clairvoyant		jasnowidz
medium		    medium

spirituality		duchowość (może powinno być duszowość?)
spirit (psyche)		dusza
soul			dusza
ghost			duch
phantom		    upiór		fantom		złudzenie	straszydło	strach

faith 			wiara
hope			nadzieja
belief			wierzenie	przekonanie
assurance		pewność	zapewnienie

sense			rozsądek
common sense		zwykły rosądek
senses			zmysły
sense organs		narządy zmysłów
sensations		doznania fizyczne	
feel			czuć		czucie		
feeling			uczucie				wyczucie	odczucie
sense			poczucie	zmysł	dotyk		wyczucie	odczucie
sensory		    sensualny	    sensoryczny
sensual			zmysłowy
transcendent		nadzmysłowy		transcendencja

tuning			strojenie	dostrajanie
tune			nastroić
attune			zestroić	dobrać	nastroić (nastrój)
attunement		zestrojenie (z czymś)		dostroić
detune			rozstrojenie
harmonize		współgrać	współbrzmieć
harmony		    harmonia	zharmonizowanie	zestrojenie
regime 		    ustrój (zestaw norm, cech, praw)

consonance		współbrzmienie	współdzwięczność
dissonance		rozdźwięk		dysharmonia
resonance		oddźwięk		dźwięczność	donośność	rezonans
concordance						zgodność
accordance		zgodność

interaction		wzajemne oddziaływanie
(reciprocal influence)
reciprocity		wzajemność
influence		oddziaływanie

synchronicity		synchroniczność
purpose		    przeznaczenie
chance			przypadek
coincidence		przypadek
circumstance		okoliczność
fate			los
luck			szczęście
happiness		radość			szczęście		
accident		wypadek
destiny			przeznaczenie
expectation		oczekiwanie
probability		prawdopodobieństwo

wish			życzyć		marzenie
dream			sen		marzenie

spell / spelling	przeliterowanie	pisownia	ortografia	literówka
spell / bewitchment	zaklęcie
incantation		słowa magiczne
chant			intonacja		śpiew
enchantment		czar
enchant		    zaczarować		enchant, charm, spell, bewitch
wizard			czarownik
entrance		wprawić w trans	egzaltować	rozanielić	wejście

abundance		OBFITOŚĆ ≠niedostatek
transparency		PRZEJRZYSTOŚĆ ≠oszustwo
directness		BEZPOŚREDNIOŚĆ ≠rozproszenie
connection		ŁĄCZNOŚĆ ≠odłączenie
inspiration		NATCHNIENIE ≠przekonanie
invitation		ZAPROSZENIE ≠namówienie
collaboration		WSPÓŁPRACA ≠konkurencja

scarcity		niedostatek
deception		oszustwo
distraction		rozproszenie
disconnection		odłączenie
persuasion		przekonanie
invasion		namówienie	inwazja	wtargnięcie
competition		konkurencja

community		społeczność	wspólnota	wspólność	zbiorowość
communal		społecznościowe
social			społeczne
society			społeczeństwo
sociatal		społeczeństwowe
social media		media społecznościowe = communal media (?) = media społeczne
commune		    komuna = (często negatywne, polityczne)
communion		komunia = (często negatywn, religijne)
union			związek zawodowy = (często negatywne, ciężka praca fizyczna) unia 

fear			trwoga
fright			starch
terror			groza
trauma			uraz
apprehension		obawa

imaginary		wyimaginowany	fikcyjny	
imaginal		wyobrażeniowa	wyobraźnia
image			obraz

interface (staff, wand)	berło	
wand			różdżka

alien			ufoludek
extraterrestrial	pozaziemiec
spacecraft		pojazd kosmiczny

 

Divider

 

Zarys Pierwszych Notatek

IMG_0734

The Quantum Energy Generator – Part 1 of 5: Philosophy

Standard

The Quantum Energy Generator
Part 1 of 5: Philosophy.

The global energy crisis is based on continued suppression of the solutions

There has been a suppression of open system clean energy technology for over 100 years. The Quantum Energy Generator project is an attempt at a practical working solution.

[ July 10th, 2016 update: Selling the open-source QEG and TeslaGen prototypes ]

The devices which create the energy to power everything in our lives can be categorized as closed systems. All of these systems have been designed to ensure consumption of fuel and they all require much more energy input than they are able to output. With open systems, it is possible to accumulate energy already present and to convert this into useable form. It is not necessary to consume something in order to create energy.

This project focuses on transmitting the knowledge of open systems into the hands of the engineers who can build them.


An introduction to advanced power production units based on the science of open systems and free energy from the active vacuum

In its natural state, space has energy. This energy is free. This space is sometimes called “the vacuum”. According to the laws of nature, this free energy is everywhere, it is abundant and can be accessed for various applications. Power systems whose source is energy from the active vacuum have yet to emerge in the public domain. However, there exist devices which act as transitory introductions to these technologies such as the “Quantum Energy Generator”.

One of the ways to access and extract clean energy from the vacuum is the use of devices which transform this energy into usable power. Energy can be free, in the monetary sense, when such a device outputs excess energy (“over-unity”) while simultaneously sustaining power for itself (“self-running”).

images (1)

The final building phase of the Quantum Energy Generator (QEG) was completed the moment self-running was enabled in the summer of 2015. This generator is being developed to power a small home and to offer independence from fuels and the power grid. The QEG is not the only such device. It is not even one of the devices which can draw energy purely from the active vacuum – yet it is a significant step forward.

The first new, clean, fuelless power production units are currently being introduced through various phases of promotion by means of open-sourcing and crowdfunding. Energy from the vacuum belongs to an advanced category of new, clean energy because it is fuelless and moves beyond clean energy sources such as the sun, wind, and water.

Paying for fuel and energy was designed in order to control the macro-economy which does not support ecological sustainability today. Since this is a situation created by people, the business paradigm shift from competition to collaboration is the solution to the energy crisis which can enable the acquisition of free energy.

Clean, fuelless power sources confirm breakthrough possibilities which can arise on the scale of civilization. However, public opinion these days is directed by the popular state of knowledge, and thus some of the most adverse reactions to new energy comes from reputable scientists and engineering communities. Skeptics and trolls also play their roles in condemning the transnational development of the QEG, despite ongoing documentation of success.

This movement is about bringing free energy to the planet, in particular where there is a need to eliminate war and poverty, and where there is striving towards ecological sustainability. Success in engineering and the applications of working free energy devices is essential, but only corresponding dissemination of practical knowledge pertaining to sustainable lifestyles leads to the harmonious development of free energy.

Energy from the vacuum as well as transitional devices can put an end to the growing demand for fossil fuels, eradicate poverty and prolong harmonious life on the planet. New, clean, fuelless energy sources could have been widely available for at least 100 years. Natural shifts in human consciousness combined with corresponding technological advances have (at their material root) the power to bring understanding of international conflicts which are commonly based on the acquisition and possession of energy resources. It can be deduced that new energy sources in the hands of an aware people can resolve the needs for unnecessary patents and militarization.FTW new logo

The “Fix the World” Organization and the “Quantum Energy Generator” Movement

Note from the author: Much of the following information pertaining to the FTW or the QEG is copied or paraphrased from source materials. Knowledge has been edited to summarize the essence of the project.

Fix the World is a Humanitarian Projects Organization established by a group of volunteers in 2012. It holds an array of project plans that involve clean energy technology, alternative healing, environmental cleanup, alternative education, spiritual awareness and sustainable communities. The work is focused on helping to implement a new paradigm by spreading awareness of real solutions to the planetary crisis, while exposing corruption and the suppression of ideas.

[ Website ] [ Facebook Page ]

FTW has been working towards building an infrastructure with which to fund and implement the projects for the last four years. The Quantum Energy Generator (QEG) is the first project intended to bring a “free energy” device prototype to power a home, and then give away the plans for free on the internet. The main purpose of this strategy is to allow access to suppressed engineering information to the “common man” so that other DIY engineers can replicate the device and co-develop its improvements in an environment free from patents and non-disclosure agreements. FTW builds QEG prototypes and teaches the technology to engineers and offers educational materials with consulting services to independent groups.

The Quantum Energy Generator (QEG) is an open-sourced (patent-free) fuelless generator prototype based on an invention of Nikola Tesla. The generator is designed to be a highly efficient energy source. It is enough to power a home while decentralizing the power grid. The QEG build has been crowdfunded in phases, and co-developed with many teams around the planet.

This generator and its unique form of energy production, along with other similar devices, can change the paradigm of our world. The cost of energy influences the price of everything a person buys. The accessibility of energy determines the freedom or control over people. Changes of this kind do not happen overnight. They happen over a period of time, and in some cases over a period of generations.

The main goal of the QEG project is to transmit this technology into the hands of the people so that everyone can use it to transform their lives.

FTW QEG Report Collection ] 

For two years the group has been working towards funding the creation of an international business entity that can provide the administrative foundation for which to implement the global humanitarian projects. FTW continues to work towards achieving the funding needed for this goal while strengthening the network of contacts and creating a collection of tools and content that provides value to target markets.

[ Core Values ] [ Project Categories

FTW aims to provide tools to help people implement their ideas through online new paradigm business courses, e-books, webinars, and key note speaking engagements.  The group creates quality informational content to help spread awareness of real solutions through blog posts, youtube videos, Internet TV shows and interviews.  FTW facilitates communities and project organization through workshops, meet-up groups and new paradigm networking functions.  The organization is pioneering new paradigm business concepts through the launch and implementation of our pilot project, the Quantum Energy Generator.

[ TV Show ] [ Podcasts ] [ Mailing Lists ]

free-energy-show-logoSelect links to the FTW Monetary Paradigm Shift

FTW does not know of any other organization that publicly or privately discloses their expenditure reports. This is a service FTW provides to exemplify our core value of transparency in all financial interactions. The organization wishes to pioneer this behavior for others to emulate in the new paradigm. FTW has had a few successful crowdfunding campaigns which are also documented in the expidentures report.

FTW QEG Project Expenditures Report ]

ftw-gives-back-logo

Select ways FTW gives:

FTW Kiva Loans Campaigns.

FTW opens new community center for the poor in Morocco.

Select ways FTW receives:

Donations to the FTW organization.
Accepted: paypal, credit cards, bitcoin: one-time, monthly.

Memberships with the FTW organization.

FTW 2016 Humanitarian Technology Annual Membership DriveFTW / QEG Contact Details

FTW can no longer answer any individual questions about the QEG through emails, or comments on Facebook, or the Hopegirl 2012 blog. For questions regarding the QEG, please be sure to read through the QEG FAQ first.

Notes before Contacting FTW / QEG

FTW_QEG_Academy_contact_screenshot_nov162015_connectivistcollective

[ QEG Academy contact form ]2hope1

Naima Faegin (HopeGirl Blog)

While working as a Financial Analyst with a billion dollar Investment Bank firm, Naima Feagin became a whistleblower  and created a movement under the name “Hope Girl” to join those who are working to end corruption and create a new paradigm. Her first viral blog post “While You Were Asleep: The Story of the 2012 Revolution” highlighted the facets of hidden corruption in the global economy.

Shortly after, she reached out to the world asking for solutions and compiled a book titled “How to Fix the World”, which provides solutions to some of the world’s most pressing problems written by 300 people from 37 countries. The book was then made into a documentary film of the same title and showcases many of the planet changing project ideas from around the world.

Holding an MBA and a variety of business experience, she wrote “A New Paradigm Business Model” and founded the Fix the World Organization (FTW), dedicated to manifesting planet changing ideas through humanitarian projects, learning, and a network of resources. FTW holds plans for over 60 projects, with over 40 partnering organizations and a social media following of approximately 200,000. In 2013 FTW launched its pilot project of local community production and distribution of a Quantum Energy Generator.

[ Email ] [ Twitter ] [ WordPress ] [ Facebook ] [ Youtube ]

For any inquiries regarding the FTW organization or HopeGirl, please email: fixtheworldproject@gmail.com


20130903192607-Jamie

James Robitaille

“I am a career Electronics Engineer, who has been designing electronic controls for electric motors for 26+ years. I hold 9 patents and am knowledgeable in many different types of electric motor design. My father was a mechanical designer, so I have been immersed in the field of electro-mechanical motion from my youth. A large part of my work has been in designing rugged, efficient and manufacturable motors and electronic controls for consumer and industrial products. You may have seen some news out of the U.S. from Honda Motor Company about a new option available on the 2014 Odyssey Van – the world’s first built-in cabin vacuum cleaner system! I am the designer of the electronics and motor controls for this product. However, I have always had the eye and the heart of an inventor, and have questioned the established conventions in my field of design. I do not accept the conventional notion that wasted energy has to be a factor in every electrical machine, and so have developed the concept for the home Quantum Energy Generator (QEG) to disprove this theory.”

[ James introduces the QEG Build Manual ]

If you would like to schedule a consulting appointment with James Robitaille regarding the QEG, or if you would like to inquire about hiring James to build a QEG on location please contact him at qegconsultation@gmail.com

James Robitaille is available for private consultation sessions via skype and also to build QEG’s on location by request. Scheduled Consultation hours Available are: Tues and weds from 11 AM to 3 PM EST and 6 PM to 10 PM EST.

In the USA, in Pennsylvania USA, and outside of the USA: Consultations and On-Location BuildsLatest Quantum Energy Generator News

Hopegirl2012_blog_QEGnews_screenshot_nov162015_connectivistcollective

October 26th, 2015

Recently, FTW reached an important milestone that our supporters helped achieve: FTW has obtained a SARL! (International Business Entity) Our first formal mission under this business entity is the opening of the Morocco Community Center for the Poor, showing how the work of the Fix the World Organization has blossomed.

November 10th, 2015

The FTW/QEG Team would like to announce the opening of the QEG On-Line Academy, Monday November 9, 2015. Please see our mainstream media press release below, and [ QEG Online Academy ]  for all the available courses on ebooks, webinars and DVDs. 40 % off all QEG Academy courses and products.

November 11th, 2015

Torelco can help with QEG builds by cutting steel and winding thousands of turns of wire for the core. Torelco sells all the necessary parts separately. One can choose between an epoxied or non-epoxied core. All orders are delivered for a reasonable shipping rate.

[ Torelco on the QEG Online Academy

Torelco and the FTW QEG project managers have been working closely together now for almost 2 years developing the QEG technology, best practices, accessibility to people, and lowest prices available for this project. 

This article is part 1 of 5:  The Quantum Energy Generator: Philosophy.

Part 2: The Quantum Energy Generator: Theory.
Part 3: The Quantum Energy Generator: Practice.

Part 4: The Quantum Energy Generator: Store and Academy.
Part 5: The Quantum Energy Generator: The Bright Side.

This article series in the Connectivist Collective blog continues to be edited after publication because the philosophy, theory and practice of disseminating information about the QEG offers many opportunities for learning. Much of the information pertaining to the FTW or the QEG is copied or paraphrased from source materials. Knowledge has been edited to summarize the essence of the project.