English-Polish Attunement Guide

Standard

A brief quest into the metaphysical consonance of language.

Introduction

By this work I am beginning to experience a new satisfaction from being able to playfully shape new structures of language which express a more precise meaning: words contain worlds. Conscious incantation of words has a healing effect.

With a certain attunement I compare the inner meaning of words which I can experience in two languages. Polish and English both have subtly differentiated psychological meta-structures. On the basis of introspective comparisons I feel it is possible to measure the sources of misunderstanding within these languages, at least on a surface level.

I believe the polish culture is lacking in words that express direct personal metaphysical experiences and that is the reason I started to work on this bilingual exploration. It is a working draft. I have made a few discoveries worth sharing. At the very least, such a reference guide can be useful in the journey from ignorance to understanding.

By mapping out and identifying significant words which are based on direct personal experience, I can create the following categories:

The universe and creation. Existance: beings, their aggregations and abilities: mind, body, feeling, spirit. Experience: quality. Substance: state, technology. Measure: time, space.

b6281f5c-7c68-4c68-a4a3-54d39f049896

A Brief Summary

As a playful example – here is what I find to be a psychological difference between the polish words which are ascribed to happiness and luck: Szczęście (luck) i radość (happiness) nie są tym samym chociaż w polskim języku używa się słowa szczęście aby określić radość. Nie jest potrzebne szczęście do radości, chociaż akurat w Polsce takie jest nieszczęście.

Dlaczego warto podejmować takie prace badawcze? Gdzieśtam kiedyś znalazła mnie następująca treść z ocalałego kawałka marmuru, treść mówiąca o świętych impulsach istnieniowych zwanych “Wiarą”, “Miłością” i “Nadzieją”:

Wiara świadomości to wolność.
Wiara uczucia to słabość.
Wiara ciała to głupota.

Miłość świadomości wywołuje w odpowiedzi to samo.
Miłość uczucia wywołuje przeciwieństwo.
Miłość ciała zależy tylko od typu i biegunowości.

Nadzieja świadomości to śiła.
Nadzieja uczucia to niewola.
Nadzieja ciała to choroba.

As this is an ongoing research and learning process, I am not going to explain any more at this time. The next selections are examples of the kind of sourcing I am undertaking. For some words I am presently unable to find corresponding equivalents. Some words are being incorrectly used in popular polish culture. Some words obscure existing appropriate words. In my opinion, negligence of one’s own language runs at the peril of an entire culture.

A selection of words

The following is taken from the work in progress which is available for comments within this live Google Document:

https://docs.google.com/document/d/1EYUcy0RRkm1fgsyfYxV4Q4stqZyiEeKrcj6KsmR9R3E/edit?usp=sharing

revelation		objawienie	rewelacja
disclosure		ujawnienie
appearance		zjawienie	pojawienie
apparition		zjawa
manifestation		przejaw	przejawienie	stworzenie	
light 			jaw
self			jaźń		ja	ego
subconsciousness	podświadomość
consciousness		świadomość	jaw	jaźń	przytomność
conscious		przytomny	świadom
conscience		sumień
remorse of conscience	wyrzuty sumienia
unconscious		nieprzytomny
unconsciousness	    nieświadomość (czyli podświadomość)
realize			uświadomić
awareness		postrzeganie
[perceive		postrzec]
notice			dostrzec
aware			postrzegający		świadomy
perception		spostrzeganie		uświadomić sobie
precognition		przeczucie		przedwiedza	jasnowidz
cognition		poznawanie
recognition		rozpoznawanie	rozpoznanie
attention		uwaga
observation		obserwacja		spostrzeżenie	przyglądanie	przestrzeganie
(observe yourself	strzeż się)
contemplation		rozważanie		przypatrywanie się		rozmyślanie
introspection		wgląd 			introspekcja
insight			wgląd
meditation	                meditation

equanimity		spokój umysłu
equanimous		zrównoważony umysłowo

detachement		bezstronność		oderwanie
impartiality		bezstronność		objektywność		neutralność
partial			stronniczy		częściowy

mental contents	    treść psychiczna
mentation		mentacja
mentality		psychika

psychic		    wiedźma	jasnowidz	czarownica	metapsychik
seer			jasnowidz	prorok
clairvoyant		jasnowidz
medium		    medium

spirituality		duchowość (może powinno być duszowość?)
spirit (psyche)		dusza
soul			dusza
ghost			duch
phantom		    upiór		fantom		złudzenie	straszydło	strach

faith 			wiara
hope			nadzieja
belief			wierzenie	przekonanie
assurance		pewność	zapewnienie

sense			rozsądek
common sense		zwykły rosądek
senses			zmysły
sense organs		narządy zmysłów
sensations		doznania fizyczne	
feel			czuć		czucie		
feeling			uczucie				wyczucie	odczucie
sense			poczucie	zmysł	dotyk		wyczucie	odczucie
sensory		    sensualny	    sensoryczny
sensual			zmysłowy
transcendent		nadzmysłowy		transcendencja

tuning			strojenie	dostrajanie
tune			nastroić
attune			zestroić	dobrać	nastroić (nastrój)
attunement		zestrojenie (z czymś)		dostroić
detune			rozstrojenie
harmonize		współgrać	współbrzmieć
harmony		    harmonia	zharmonizowanie	zestrojenie
regime 		    ustrój (zestaw norm, cech, praw)

consonance		współbrzmienie	współdzwięczność
dissonance		rozdźwięk		dysharmonia
resonance		oddźwięk		dźwięczność	donośność	rezonans
concordance						zgodność
accordance		zgodność

interaction		wzajemne oddziaływanie
(reciprocal influence)
reciprocity		wzajemność
influence		oddziaływanie

synchronicity		synchroniczność
purpose		    przeznaczenie
chance			przypadek
coincidence		przypadek
circumstance		okoliczność
fate			los
luck			szczęście
happiness		radość			szczęście		
accident		wypadek
destiny			przeznaczenie
expectation		oczekiwanie
probability		prawdopodobieństwo

wish			życzyć		marzenie
dream			sen		marzenie

spell / spelling	przeliterowanie	pisownia	ortografia	literówka
spell / bewitchment	zaklęcie
incantation		słowa magiczne
chant			intonacja		śpiew
enchantment		czar
enchant		    zaczarować		enchant, charm, spell, bewitch
wizard			czarownik
entrance		wprawić w trans	egzaltować	rozanielić	wejście

abundance		OBFITOŚĆ ≠niedostatek
transparency		PRZEJRZYSTOŚĆ ≠oszustwo
directness		BEZPOŚREDNIOŚĆ ≠rozproszenie
connection		ŁĄCZNOŚĆ ≠odłączenie
inspiration		NATCHNIENIE ≠przekonanie
invitation		ZAPROSZENIE ≠namówienie
collaboration		WSPÓŁPRACA ≠konkurencja

scarcity		niedostatek
deception		oszustwo
distraction		rozproszenie
disconnection		odłączenie
persuasion		przekonanie
invasion		namówienie	inwazja	wtargnięcie
competition		konkurencja

community		społeczność	wspólnota	wspólność	zbiorowość
communal		społecznościowe
social			społeczne
society			społeczeństwo
sociatal		społeczeństwowe
social media		media społecznościowe = communal media (?) = media społeczne
commune		    komuna = (często negatywne, polityczne)
communion		komunia = (często negatywn, religijne)
union			związek zawodowy = (często negatywne, ciężka praca fizyczna) unia 

fear			trwoga
fright			starch
terror			groza
trauma			uraz
apprehension		obawa

imaginary		wyimaginowany	fikcyjny	
imaginal		wyobrażeniowa	wyobraźnia
image			obraz

interface (staff, wand)	berło	
wand			różdżka

alien			ufoludek
extraterrestrial	pozaziemiec
spacecraft		pojazd kosmiczny

 

Divider

 

Zarys Pierwszych Notatek

IMG_0734

Finding, not Seeking: the significance of self-organization

Standard

300px-Self_organization_11

It is intelligence that brings order, not discipline.” J. Krishnamurti

There are many paths to one’s center, many options in the everyday experience. Personal organization helps to cross inner and outer bridges in order to realize a journey. This in turn flourishes completely new worlds, wherever one is, whatever one does. Yes, this is supposed to sound mystical.

It may not be one’s intellect or discipline that makes one good at something seemingly complex. A part of it is the inner ability of seeing, of expanding and contracting views, or simplifying and moving along at a corresponding individual pace. Everyone is innately capable of this type of journeying. Being good at any one thing, is this. Experiencing impermanence is a deeper aspect. Later comes the leisurely movement amidst seemingly complex realms. Still sound mysterious?

In a few words, this blog post is about the ability to maintain a wide vision as a connectivist healing arts practitioner within the free energy movement. What does that mean, and how can I hold focus on such a weaving sentence structure, not to mention live the meaning of it? The following text is an attempt at describing a certain process I use intuitively which might be given the name of “self-organization”.

There are many parallel realities but here we can focus on the two primary ones: the physical reality we appreciate with the ordinary senses and virtual reality. The virtual one we can temporarily define as the digital-technological documentation of the physical.

There is a need for personal virtual organization on the Internet. This might have arisen out of the lack of understanding of new media and the current digital technologies as they pertain to human psychology. People use technology as if it did not matter how it is being used. What comes out of this behavior? It seems we are approaching a time when enough people are connected to all the information needed to transform civilization yet we are not organized enough to do anything about it.

As with everything that is out of line, this is primarily due to ignorance of oneself. Beyond that, practically speaking, it is due to the speed of technological advancement which disregards everything other than financial gain and militarization to protect financial gain.

Alwaysthemore, in order to represent oneself digitally online, one must actually know one’s real self. What is it like to use the internet after an hour of self-contemplation? Virtual presence helps in self-organization, in life plans, if one is clear about oneself. This in turn helps one find anything needed, or stated differently, it allows for the seeking to be “founded”.

If one feels like asking the Internet about a cure for any particular disease, one may find it. If one feels that the answer to the free energy riddle can be solved with a little more information, one may ask. Yet one has to be very precise and very clear with the question. Very few people ask precise questions or provide precise answers online. Organization has benefits for oneself and for others.

Personal digital organization is an art, a craft, a science, a part of a way of life. Organization in this sense is the corresponding alignment of one’s virtual assets according to life plans, as they pertain to the general welfare of all life. Usually one has an organization that mimics the ordinary mental state. Is the ordinary mental state the best approach to self-organization?

One can be interested in evolving as a normal human being, and this is possible, despite contemporary psychology obscuring this fact. Organization plays a role in personal development of the highest magnitude. This is about seeing reality as it is: we live during the beginning stages of the merging of advanced science and advanced spirituality in daily life. Failure to recognize this may be at one’s own peril amidst the disorganized misinformation keeping entire cultures in ignorance, fear, lack, and limitation.

We have been given everything, and we simply need to attune, in order for the organization to happen. “Attuning” in the sense of Edgar Cayce’s definition, found in this well organized book documenting his experiential wisdom: Channeling the Higher Self.

Electricity, electronic devices and related technologies are not what is commonly known about them through the popular crowd-sourced Wikipedia. These scientific advancements are much more than we can imagine, and it will be some years before the truth about them and their origin and potential is disclosed. For now we can focus on practical little things.

On a frequently used personal computer, whether smartphone, tablet, desktop or any other – the desktop screens and hard-drive contents are approximations of how one relates to one’s own mental contents. The same with all applications in which one participates through various networks. Online networks can be seen to exemplify relationships, but that is a deeper study.

One may think that the association of the desktop with the virtual desktop is an old one, and has no significance, since everything is going according to plans and always has, independent of this observation. Naturally, if one is scattered so may be the desktop, whether virtual or other. For some people, scattering is conductive to excellent work. This depends on many factors such as lifestyle and need for a connection to the various depths of the mind. It is known through kindergarten spiritual schools of all pure, universal, non-sectarian origins, that the subconscious level of the deeper mind is the real consciousness and carries the root of all personal misery.  It is possible to emerge out of the perpetuation of personal misery by accessing one’s own subconscious. As such, there is a need in everyone to use the deepest part of the mind. That If one wishes to grow up and move forward, one’s self organization may call for a more conscious approach, and a little bit of suffering, and perhaps little bit of unpaid work.

As of the spring of 2015, the American transnational defense corporation which leads the online social networks race is Facebook. For a company with unlimited means and top engineers, it offers very little in personal organization. This is for economic and security reasons. Facebook itself uses advanced organizational tools in combination with various data mining techniques for control and profit. Covert agencies use these on even higher grounds. Organizational algorithm design at elite companies is one of the highest paid software positions. Sentences from this blog are being read by their virtual robot “spiders” and noted.

Alwaysthemore, few people experience the advantages of organization and so few people ask for better organization in their daily lives. If the power of possible organizational features were known, there might be a rapid downfall of the entire macroeconomic system, most likely because open-source free energy devices would emerge. Most of the movement of money is related to payment for energy at some point. There is evidence that we have not had to pay for energy for at least 100 years. Some people got very well organized early on and took control by keeping everything for themselves. Evidently, humanity has little notion about the power of intelligent organization. This is due to the widespread tolerance of misery, of the way things are.

Taking the first step to organize one’s virtual online presence is essential. Especially at this time when there is still a bit of freedom. Online participation can be null, plentiful or selective, but it can save a life somewhere. Or it can injure and kill others through carelessness. It is my personal prolonged observation that quite possibly millions of people have died and continue to die simply because of misinformation, lack of clarity, miscommunication, and misunderstanding of very basic information. Most of it due to an added misunderstanding of technology, and a lack of responsibility on the part of technological corporations. How many times has everyone had an email or text message get erased or simply not arrive at a destination? People die because of such events but at that point, blame does not help and is worthless. Some deaths are caused by profiteering companies who will not, for example, install a cellular antenna for a starving remote village for anything under a 1000 times profit. I know from my foundational studies of wireless telecommunications engineering that ten years ago already it cost a few hundred dollars maximum to install a cellphone tower for an entire city block, yet these are soften old for tens of thousands of dollars if not more.

Choose contacts and subscriptions based on attuned priorities. These can be adapted as we move along in life. Facebook now has standalone apps for groups, pages and messenger. These work best when one is in a state of wide-vision-clarity.

Here is a screenshot (May 2015) of the Facebook group app, with some of my currently favorite groups. These  will shift over time but in this way I can immediately check on messages that pertain to the “day at hand”, in this case, information surrounding local natural building initiatives setting up for spring workshops.

IMG_3747

Setting priorities and making decisions are some of the most significant aspects of human life. Yet it can be unnecessarily challenging to have hundreds of likes, follows, subscriptions, joins, groups, invitations, birthdays, interest lists, favorites, pages and so on. One may also have multiple smartphones and various devices with multiple personalities online. I maintain at least a few professional personalities for totally different fields, a few personal ones, some experimental ones, and certainly silly ones. On Facebook I have 11 pages for my various interests and audiences. Very few party monkeys want to hear about my latest free energy research, and few nerds want to hear about my favorite Gangsta’ Hip Hop, so I fulfill my main timeline with only a general friendly feed for friends and family. I do know this should not matter but it does on a wider scope across virtual time and space, and also in the personal psychology of a “follower” who then begins to have a coherent virtual image of me as opposed to a scattered one. If one wants to, one can tune in to my other personalities.

And here is a little secret bridge to another realm: when one is not attached or not identified with who one is or what one does, it is possible to swim quite freely in life. One sees very many new things. This often seems like a lack of passion, lack of ambition, disinterest or aversion of others. No. That would be a misunderstanding of a higher order organization of one’s life. Quite the opposite is true. Such a person has a much higher passion of a different quality. I will leave the rest a mystery for now.

Over the years I have had multiple blogs for varying audiences. My email system requires that I have multiple emails. My primary email has a dozen folders and sometimes a dozen subfolders each. If one organizes these based on personal attunement, then this can enable thriving, growing up. Otherwise it may be the onset of scattered lunacy or simply a life full of failures and inability to do anything. Btter self-organization would be a part of the solution.

Intelligence emerges out of alignment with natural law, with oneself and the way things are. One can do anything with the corresponding organization, at the level of all possible realms, not merely the physical and virtual. Still sound mysterious?

Let’s get into practicals. The following video is a brief documentation of my organization at a particular time in my life. I do not normally rush and speak as shown, but here I spend twenty (20) minutes merely describing the papers on which the method of organization is written down, with no word on the actual contents! This is an ongoing experiment and the application fluctuates. I feel I am gaining a tremendous sense of clarity in life and fast approaching a point where I can drop the organization because it flows naturally, even for my very complex lifestyle.

On a final note, the following might not make any sense because it is new information I have been receiving for a while. I quote myself from a state of deeper seeing: “Inner understanding and experience of chaos can allow one to travel knowingly as intelligence, through anything, even technological objects anywhere in time and space. I say this especially in regards to electronic technologies. Knowing how one’s true psychology functions, one can journey through oneself and connect with other intelligences. This is not the psychology taught at the top contemporary schools or studied by popular intelligence culture, but the real psychology. See my audio recordings titled, “Five Lectures“. I have seen reported extraterrestrial intelligence tap into smartphone technology which I somehow understood as being able to travel through the material science and physics at a distance by advanced mental telescience and understanding of the total functioning of such a device, hacking remotely, thus having electromagnetic accessability to it because one’s ability has a deeper primal origin than electromagnetism. In the language of the CSETI foundation, this might be called technology-assisted-consciousness or consciousness-assisted technology, depending on the intention of transmission. In connection with extraterrestrial intelligence, it is a known occurance to thousands of people that electronic devices “misbehave” around the presence of extraterrestrial intelligence. I have seen this personally around certain ET people and at various higher consciousness healing arts conferences.”